Nowotwory z Rodziny Mięsaków Ewinga (ESFT)

Co To Znaczy ESFT?

Mięsak Ewinga (ES) po raz pierwszy został opisany przez Jamesa Ewing w roku 1921. James Ewing opisał ten nowotwór jako "rozlany endothelioma kości" (Ewing 1921). Autor zauważył, że jest to bardzo agresywny nowotwór kości o znacznej wrażliwości na radioterapię.

Dr Ewing był jedną z osób, która współtworzyła światowej sławy centrum onkologiczne w Nowym Jorku, USA obecnie znane jako Memorial Sloan-Kettering Cancer Center. James Ewing wykształcił wielu onkologów, którzy z szacunku zwracali się do niego per „Szef" lub „Pan Rak". Więcej na ten temat James Ewing.

Od czasu pierwszej wzmianki o ES, powstało wiele teorii związanych z patogenezą tego nowotworu. Jak do tej pory nie udało się jednoznacznie określić komórek prekursorowych, z których pochodzi ES. Najbardziej prawdopodobne są dwie teorie:

 • pierwsza, zakłada że nowotworów wywodzi się z prymitywnych embrionalnych komórek grzebienia nerwowego
 • druga, że mięsak Ewinga pochodzi z mezenchymalnych komórek macierzystych o możliwościach różnicowania się w różne tkanki organizmu.

W latach ‘80 lat, patolodzy zwrócili uwagę na morfologiczne podobieństwo pomiędzy ES a prymitywnym guzem neuroektodermalnym (PNET) początkowo było to w oparciu o obraz mikroskopowy, w późniejszych latach także za pośrednictwem technik molekularnych. Wykazano obecność charakterystycznych abnormalii genetycznych (translokacji) obecnej w 95% przypadków ES i PNET (Aurias 1984 i Whang-Peng 1984 i Burchill 2003). Dlatego też nowotwory z potwierdzoną specyficzną traslokacją (szczegóły niżej) zostały nazwane jako nowotwory z rodziny mięsaka Ewinga (ang. Ewing’s Sarcoma Family of Tumor, ESFT).

Nowotwory z rodziny mięsaka Ewinga (ESFT) składają się z prymitywnych, niskozróżnicowanych komórek, które w ocenie patologicznej określa się jako "drobne, okrągłe, niebieskie komórki". Do ESFT należą:

 • mięsak Ewinga kości (skeletal Ewing sarcoma)
 • mięsak Ewinga – postać pozakostna (extraskeletal Ewing sarcoma)
 • prymitywny guz neuroektodermalny (PNET)
 • neuroepithelioma
 • guz Askina – mięsak Ewinga ściany klatki piersiowej
 • atypowa postać mięsaka Ewinga

Czym Jest Translokacja?

Translokacja jest uszkodzeniem chromosomu polegającym na jego przerwaniu, a następnie na przemieszczeniu odłączonego fragmentu w inne miejsce tego samego lub innego chromosomu (Obata 1999). Chromosom jest formą organizacji DNA (genów) w postaci skondensowanej chromatyny znajdującej się wewnątrz jądra komórki. W komórce człowieka występuje podwójny zestaw składający się z 23 chromosomów (czyli w sumie 46 chromosomów) i przenoszą całą informację genetyczną człowieka. Szczegółowe informacje na temat translokacji w mięsakach przedstawione są w artykule Chromosomal Translocations autorstwa dr. Gabrieli Mercado i Frederica Barr z Uniwersytetu w Pensylwanii.

W ESFT stwierdza się translokację pomiędzy chromosomami 11 i 22, jest ona określana jako t(11; 22). Translokacja powoduje przeniesienie genu FLI1 (friend leukemia insertion) zlokalizowanego pierwotnie na chromosomie 11 w okolicę genu EWS (Ewing Sarcoma). Gen FLI1 bierze udział w aktywacji/dezaktywacji innych genów. Gen EWS zlokalizowany jest na chromosomie 22 ma nieznaną dotąd funkcję (Delattre 1992, May 1993). Fuzja genów EWS/FLI1 powoduje ekspresję białka zaangażowanego w onkogenezę mięsaka Ewinga. Szczegółowe informacje na temat białka fuzyjnego Ewinga przedstawione zostały przez dr Stephen Lessnick’a z Huntsman Cancer Institute w innym artykule ESUN (Ewing fusion protein).

Gen mięsaka Ewinga koduje białko o nieznanej funkcji, podczas gdy białko FLI jest czynnikiem transkrypcyjnym dla innych genów. Po połączeniu obu genów kodowane jest nowe białko, tzw. białko fuzyjne o nazwie EWS/FLI. W ES/PNET opisano również inne translokacje m.in. t(21; 22) i t(7, 22). Wszystkie one dotyczą genu 22 określanego jako gen rodziny ETS. Początkowo uważano, że obecność translokacji jest czynnikiem wpływającym na przeżycia chorych, jednakże obecnie wydaje się, że obecność lub brak translokacji nie ma znaczenia rokowniczego a kluczowe jest zastosowanie właściwego leczenia onkologicznego i (Le Deley 2010; van Doorninck 2010).

Kto Może Zachorować Na ESFT?

ESFT jest bardzo rzadko występującą chorobą i występuje z częstotliwością poniżej 3 osoby /1 000 000 populacji poniżej 20 roku życia (Esiashvili 2008). 90% zachorowań na ESFT występuje u osób między 5 a 25 rokiem życia. Po 25 roku życia ESFT jest wyjątkowo rzadki. Około 25% przypadków występuje przed 10 roku życia, natomiast 65% powstaje między rokiem 10 i 20. Grupa chorych powyżej 20 lat stanowi jedynie 10% pacjentów z ESFT.

ESFT jest rzadkością u dzieci poniżej piątego roku życia, ponieważ w tej grupie wiekowej najczęstszym nowotworem jest neuroblastoma. W przypadku rozsiewu neuroblastoma do kości, czy tkanek miękkich, objawy podmiotowe i przedmiotowe oraz obraz histologiczny może być podobny do ESFT.

Wydaje się, że choroba częściej dotyczy płci męskiej niż żeńskiej, co więcej mężczyźni uzyskują gorsze wyniki leczenia niż kobiety. Najczęstszą lokalizacją mięsaka Ewinga jest miednica, w dalszej kolejności choroba lokalizuje się w zakresie kości udowej, piszczelowej, ramiennej i w łopatce. Należy jednak pamiętać, że ESFT może rozwinąć się w każdej części ciała. Co ciekawe, ESFT występuje dziesięć razy częściej w ludzi rasy kaukaskiej, niż w przypadku rasy czarnej.

Z uwagi na częstsze występowanie mięsaka Ewinga u dzieci, niż u dorosłych uznaje się ten nowotwór za "pediatryczny". Mediana wieku pacjentów chorych na ESFT wynosi 15 lat. W USA rocznie diagnozowanych jest około 200 nowych przypadków wśród dzieci i młodzieży, natomiast około 20 przypadków u osób dorosłych (Esiashvili 2008).

Jakie Są Objawy ESFT?

Chorzy z ESFT początkowo mogą uskarżać się na ból w miejscu rozwoju guza, czasami zauważyć można zgrubienie tkanek, które powiększa się w ciągu kilku tygodni do kilku miesięcy. Jeżeli pacjent informuje, że guz obecny jest od lat prawdopodobieństwo ESFT jest niewielkie. Czasami guz niszczy kość i może doprowadzić do jej złamania; są to tzw. złamania patologiczne. Około jedna czwarta pacjentów zgłasza obecność gorączki/stanów podgorączkowych lub utratę masy ciała. Pacjenci z wyżej wymienionymi objawami wymagają pilnej konsultacji specjalisty onkologa.

Jakiego Rodzaju Badania Są Konieczne w Celu Postawienia Diagnozy ESFT?

Ryc. 1: Obraz RTG miednicy 16 letniej dziewczynki

Ryc. 1: Obraz RTG miednicy 16 letniej dziewczynki...

Po zebraniu wywiadu od chorego oraz przeprowadzeniu badania fizykalnego, lekarz może zlecić dodatkowo badania rentgenowskie (RTG). W przypadku ESFT, w RTG widoczny jest destrukcyjny wzrost nowotworu najczęściej lokalizującego się w części centralnej trzonu kości, patrz Ryc. 1.

Radiologicznie ESFT przedstawia się jako lityczny guz zlokalizowany najczęściej w centralnej części kości. Widoczne jest permeacyjne niszczenie kości z odwarstwieniem okostnej przypominającym wyglądem łupiny cebuli.

Zaawansowane techniki obrazowania, do których należy rezonansu magnetycznego (MRI) mogą być pomocne w ustaleniu wstępnej diagnozy, zwłaszcza w przypadku pozakostnej postać mięsaka Ewinga (Ryc. 2).

Ryc. 2: Obraz MRI z widocznym agresywnym nowotworem kości

Ryc. 2: Obraz MRI z widocznym agresywnym nowotworem kości...

W przypadku podejrzenia ESFT, wymagane są również inne badania obrazowe, do których zalicza się tomografię komputerową (CT) klatki piersiowej oraz scyntygrafię kości (bone scan) (Meyer 2008). Badania te mają na celu ocenę stadium zaawansowania choroby, tj.: ocenę czy doszło do powstania przerzutów odległych. Obecność przerzutów odległych świadczy o rozsiewie choroby, znacznie pogarsza rokowanie chorych oraz warunkuje decyzję kliniczną. Nowoczesne techniki obrazowania takie jak pozytonowa tomografia emisyjna (PET) są również pomocne w ocenie stadium zaawansowania choroby. Jednakże rola PET w monitorowaniu leczenia mięsaka Ewinga nie została jeszcze w pełni określona i nadal jest przedmiotem badań klinicznych. Wyniki jednego z nich przeprowadzonego na Uniwersytecie Waszyngtońskim wykazały, że zmiany w obrazie PET pod wpływem leczenia są pomocne ustalenia rokowania w grupie chorych na ESFT (Hawkins 2005). Podobne badania prowadzone w Europie to potwierdził i co więcej wykazały większą skuteczność PET łącznie z CT, niż samego badania PET (Gerth 2007). Po wykonaniu diagnostyki obrazowej należy przeprowadzić biopsję guza - procedurę absolutnie konieczną do potwierdzenia rozpoznania.

Jakie Jest Znaczenie Biopsji?

Wyróżnia się następujące rodzaje biopsji: nacinającą i wycinającą. Biopsja nacinająca polega na operacyjnym pobraniu niewielkiej próbki guza za pomocą igły (biopsja zamknięta) lub cięcia chirurgicznego (biopsja otwarta). Biopsje igłowe mogą być wykonane za pomocą cienkiej lub grubej igły (w mięsakach preferowane są biopsje gruboigłowe). Biopsje wycinające są dopuszczalne w przypadku guzów o średnicy poniżej 5 cm i nie naciekających struktur takich jak nerwy, naczynia krwionośne. Decyzja o rodzaju zastosowanej biopsji uzależniona jest od wielkości i lokalizacji guza, stosunku do otaczających tkanek oraz wieku pacjenta (Mankin 1996; Simon 1998).

Niewielkiej średnicy guz leżący powierzchownie można poddać biopsji wycinającej, jednak w przypadku podejrzenia nowotworu złośliwego nie jest to metoda preferowana. ESFT wymaga przeprowadzenia leczenia indukcyjną chemioterapią zanim zostanie usunięte ognisko pierwotne. Chemioterapia indukcyjna (neoadjuwantowa, przedoperacyjna) ma na celu regresję nowotworu, czyli zmniejszenie jego masy. Jeśli na podstawie przeprowadzonego wywiadu, badania przedmiotowego oraz badań obrazowych wydaje się, że guz ma najprawdopodobniej charakter łagodny, wtedy można przeprowadzić biopsję wycinającą. Konieczna jest wstępna ocena mikroskopowa, tzw. ocena śródoperacyjna oraz zamrożenie tkanek (o ile wymagane będą dodatkowe badania). Wynik badania śródoperacyjnego musi być potwierdzony po przeprowadzeniu wszystkich procedur diagnostycznych, co będzie stanowiło końcową diagnozę.

W przypadku części guzów kości nie jest możliwe ustalenie przedoperacyjnie charakteru zmiany (łagodny czy złośliwy), w takich przypadkach zaleca się biopsje nacinające. Lokalizacja miejsca biopsji zależy od stosunku guza do ważnych życiowo struktur (np.: pęczka naczyniowo-nerwowego). Zaleca się, aby biopsja była wykonana przez chirurga, który będzie przeprowadzał ostateczną resekcję guza. W czasie ostatecznej resekcji guza konieczne jest również usunięcie miejsca po biopsji wraz z jej kanałem (czyli tkanką łączącą guz i skórę w miejscu, gdzie wykonano biopsję). Zespół chirurgiczny musi mieć także doświadczenie ortopedyczne, ponieważ leczenie operacyjne mięsaków to zabiegi rekonstrukcyjne takie jak leczenie oszczędzające, endoprotezoplastyka, leczenie okaleczające (amputacje, wyłuszczenie w stawie), czy techniki przemieszczania płatów tkankowych uzupełniające duże ubytki skórne.

Biopsja igłowa (zamknięta) może potencjalnie przyspieszyć proces diagnostyczny, nie jest też zbyt kosztowna i może być wykonywana w warunkach ambulatoryjnych przy znieczuleniu miejscowym. Nie jest jednak preferowana u dzieci. Jak wcześniej wspomniano, każda biopsja musi być szczegółowo zaplanowana tak, aby miejsce po biopsji mogło być usunięte w czasie operacji zasadniczej przy usuwaniu guza. Biopsja może być wykonana przy użyciu igły o średnicy 0,7 mm i większej dając w 80%. pozytywny wynik w mięsakach. Wadą jej jest jednak niewystarczająca ilość materiału potrzebnego na badania cytogenetyczne wskazane w ESFT - cytometrięi przepływow a oraz badania molekularne. Biopsje gruboigłowe są również mało inwazyjne i są preferowane ponieważ, w tkance jest zachowana jej architektura oraz uzyskuje się wystarczającą ilość materiału tkankowego do badań diagnostycznych. Dokładność diagnostyczna biopsji gruboigłowej w mięsakach wynosi ponad 95%.

Wprawdzie biopsje igłowe w większości przypadków przyspieszają proces diagnostyczny, to zdarza się, że mogą go również paradoksalnie opóźnić. Przyczyną jest możliwością pobrania niediagnostycznej próbki tkankowej. Jeśli próbka tkankowa jest niediagnostyczna (zdarzają się w 25-33% przypadków, nawet w doświadczonych ośrodkach onkologicznych), informacje o tym uzyskane będą dopiero po kilku dniach koniecznych na przeprowadzenie specjalistycznych barwień. W takiej sytuacji niezbędne jest ponownie pobranie biopsji. Utrwalanie tkanki w formaldehydzie uniemożliwia wykonanie badań cytogenetycznych oraz testów molekularnych.

Biopsja otwarta może także być wykonana w warunkach ambulatoryjnych, jednak w przypadku podejrzenia nowotworu złośliwego kości zaleca się, aby przeprowadzić ją w warunkach sali operacyjnej. Cięcie chirurgiczne musi być prowadzone jest wzdłuż długiej osi kończyny. Nacięcia poprzeczne są błędem w sztuce lekarskiej: prowadzą do zanieczyszczenia nowotworem okolicznych tkanek oraz mogą zdyskwalifikować pacjenta z leczenia oszczędzającego.

Biopsje nowotworów złośliwych kości należy pobierać tkanek guza położonych obwodowo, gdyż tam jest najbardziej reprezentatywny materiał tkankowy. Penetracja w głąb nowotworu jest niewskazana, ponieważ może prowadzić do pobrania jedynie tkanek martwiczych (w centralnej części guza dominuje martwica) oraz krwawienia. Wyniki badań obrazowych mogą sugerować obecność jeszcze bardziej reprezentatywnego materiału tkankowego.

Po pobraniu materiału tkankowego, okno kostne należy uszczelnić woskiem lub polimetakrylanem. Właściwa hemostaza jest kluczowa z uwagi na ryzyko krwawień (nowotwory mogą mieć obfitą siatkę naczyń), czasem zasadne jest także założenie drenażu (dystalnie w przedłużeniu cięcia chirurgicznego).

Jakie Inne Choroby Należy Wykluczyć Przy ESFT?

Ryc. 3: Obraz mikroskopowy materiału tkankowego ESFT uzyskanego

Ryc. 3: Obraz mikroskopowy materiału tkankowego ESFT uzyskanego...

ESFT kości mogą przebiegać podobnie jak stan zapalny kości (osteomyelitis), co niejednokrotnie jest powodem problemów diagnostycznych. ESFT naśladuje zapalenie szpiku kostnego (osteomyelitis), a w ocenie makroskopowej obecność tkanek martwiczych może być mylona z ropą. Ponadto, pacjenci często zgłaszają się z objawami ogólnymi charakterystycznymi dla stanów zapalnych, tj.: z gorączką, leukocytozą, czy podwyższeniem wartości OB (Odczynu Bernackiego).

Odróżnienie ESFT od zapalenia szpiku kostnego możliwe jest w ocenie mikroskopowej (Ryc. 3). Mikroskopowo, ESFT składa się z małych, okrągłych, gęsto upakowanych komórek, zdarzają się pseudorozetki. W badaniu immunohistochemicznym charakterystyczny jest pozytywny wynik barwienia O13 (CD99).

Inne nowotwory, które rozwijają się w kościach to mięsak kościopochodny (osteosarcoma), chłoniaki, przerzuty innych nowotworów oraz histiocytoza z komórek Langerhansa. Do przeprowadzenia diagnostyki różnicowej konieczna jest ocena mikroskopowa wraz z barwieniami immunohistochemicznymi, a także badania molekularne. W przypadku pozakostnej postaci ESFT należy przeprowadzić różnicowanie z innymi mięsakami tkanek miękkich (np.: mięsak prążkowanokomórkowy - rhabdomyosarcoma). Diagnostyka patomorfologiczna jest trudna, więc zaleca się przeprowadzanie jej w ośrodkach referencyjnych dla mięsaków.

Jaki Jest Przebieg Kliniczny ESFT?

ESFT jest agresywnym nowotworem z tendencją do nawrotów. Nawrót ESFT może być jako wznowa miejscowa lub jako rozsiew choroby – najczęściej do płuc lub kości. Podstawą postępowania w ESFT jest leczenie skojarzone, czyli zastosowanie chemioterapii, radioterapii i chirurgii włącznie. W pacjentów bez przerzutów odległych w chwili diagnozy (postać zlokalizowana) w pierwszym etapie stosuje się chemioterapię. Ma ona na celu zmniejszenie (regresję) guza oraz zapobiegnie dalszemu rozprzestrzenianiu się choroby. Po chemioterapii przedoperacyjnej, przeprowadza się chirurgiczne usunięcie guza (o ile jest to możliwe). Jeżeli operacja nie jest możliwa, stosuje się na ognisko pierwotne - radioterapią radykalną. Po usunięciu ogniska pierwotnego, pacjent kontynuuje chemioterapię, która ma zlikwidować mikroprzerzuty. Niektórzy pacjenci wymagają zastosowania chirurgii i radioterapii. Odsetek 5 letnich przeżyć całkowitych u chorych z zlokalizowaną postacią ESFT w chwili diagnozy oraz leczonych w sposób skojarzony wynosi około 70-75% (Bacci 2006; Esiashvili 2008; Gupta 2010).

Niestety, 15-25% chorych na ESFT ma przerzuty odległe w chwili diagnozy. Odsetek 5 letnich przeżyć całkowitych w tej grupie chorych jest znacznie gorszy i wynosi 30%. U tych pacjentów podstawą leczenia jest chemioterapia i radioterapia. Leczenie operacyjne zarezerwowane jest dla pacjentów, u których uzyskano zadowalająca odpowiedź na chemioterapię oraz możliwe jest radykalne usunięcie wszystkich ognisk nowotworu.

Resekcja przerzutów do płuc wpływa na poprawę czasu przeżycia chorych (Haeusler 2010).

Jak Przebiega Leczenie Chorych Na ESFT?

Postępowanie w ESFT polega na współpracy lekarzy z wielu dyscyplin medycyny. Zespół medyczny zaangażowany w leczenie chorych na mięsaka Ewinga to: specjaliści chirurgii onkologicznej, ortopedzi, onkolodzy kliniczni, onkolodzy dziecięcy, pediatrzy, radioterapeuci, patolodzy, biolodzy molekularni oraz rehabilitanci. W wybranych przypadkach konieczna jest konsultacja neurochirurgiczna, chirurgów naczyniowych i chirurgów plastycznych. Dla pacjenta najlepszą opcję jest leczenie w ośrodku o dużym doświadczeniu w leczeniu mięsaków (Randall 2004).

Leczenie chorych na mięsaka Ewinga kości i tkanek miękkich jest takie samo. Na podstawie wyników wielu badań klinicznych uważa się, że optymalne postępowanie to:

 • 14-17 cykli chemioterapii (z dwoma schematami chemioterapii podawanymi naprzemiennie)
 • Resekcja ogniska pierwotnego (jeśli to możliwe) – preferowane jest leczenie oszczędzające kończynę z endoprotezoplastyką lub przeszczepem kostnym
 • Radioterapia przez okres 6 tygodni, zwłaszcza w przypadku nieoperacyjnej zmiany pierwotnej lub jej nieradykalnego usunięcia.

Mięsak Ewinga jest agresywnym nowotworem złośliwym i wymaga intensywnego leczenia trwającego od 9 miesięcy do jednego roku. Jeżeli ESFT nie reaguje na chemioterapię "pierwszego rzutu", należy zastosować leczenie oparte na innych cytostatykach lub zaproponować choremu udział w badaniu klinicznym.

Ryc. 4: Odlew miednicy pacjentki, który przygotowany zastał w celu precyzyjnego

Ryc. 4: Odlew miednicy pacjentki, który przygotowany zastał w celu...

Postęp w chemioterapii znacznie poprawił przeżycie chorych na ESFT. Leczenie chirurgiczne zazwyczaj stosuje się po wstępnej chemioterapii. Celem chemioterapii jest również uszkadzanie komórek nowotworowych krążących w krwioobiegu, tzw. mikroprzerzutów nie widocznych w badaniach obrazowych. Co więcej, pod wpływem chemioterapii regresja guza umożliwia przeprowadzenie zabiegu operacyjnego o mniejszym zakresie, Ryc. 4.

Po leczeniu operacyjnym kontynuuje się chemioterapię zależnie od klinicznej i histologicznej reakcji guza na chemioterapię przedoperacyjną. Jeśli guz jest bardzo wrażliwy na chemioterapię wtedy jest wyższe prawdopodobieństwo przeżycia chorego. W ESFT, radioterapia może być stosowana łącznie lub zamiast zabiegu operacyjnego. Decyzja o radioterapii jest uzależniona m.in. od umiejscowienia ogniska pierwotnego oraz rozległości choroby. Od 30 lat stosuje się intensywne leczenie onkologiczne trwające około jednego roku i dzięki temu znacząco poprawiły się wyniki przeżyć chorych.

Jakie Leki Są Stosowane w Leczeniu ESFT?

Chemioterapia jest najważniejszym elementem leczenia chorych na ESFT (Wexler 1996; Ludwig 2008, Balamuth 2010). W latach, kiedy stosowano jedynie radioterapię i/lub chirurgię (surgery) bez chemioterapii większość pacjentów umierała (aż do 90%). Niektóre leki (cyklofosfamid (cyclophosphamide), aktynomycyna-D i winkrystyna (vincristine)) zostały zastosowane po raz pierwszy w leczeniu ESFT w 1960 roku. Takie postępowanie znacząco poprawiło wyniki leczenia. Przez ostatnie 30 lat, opracowane zostały schematy chemioterapii także wykorzystujące nowe chemioterapeutyki. Obecnie zalecaną chemioterapią w USA i Europie jest z schemat z winkrystyną, doksorubicyną, cyklofosfamidem, ifosfamidem i etopozydem (etoposide) (Ladenstein 2010).

Rodzaj i intensywność chemioterapii w ESFT zależy od stadium zaawansowania choroby. Jednak informacje na temat chemioterapii w ESFT pochodzą przede wszystkim z badań klinicznych prowadzonych w grupie chorych bez przerzutów odległych w chwili diagnozy. Jedno z nich to badanie Grupy d/s Mięsaka Ewinga (ang. Intergroup Ewing Sarcoma Study III), gdzie losowo podawano chorym trzy leki (winkrystynę, doksorubicynę i cyklofosfamid) lub pięć (dodatkowo ifosfamid i etopozyd). Wyniki opublikowane w New England Journal of Medicine wskazują, że pacjenci otrzymujący pięć leków uzyskali wyższe wskaźniki przeżywalności w porównaniu do tych chorych leczonych schematem trójlekowym (przeżycie 72% vs 61%; p = 0,01) (Grier i wsp., 348:694-701). Na podstawie wyników tego badania ustalono, że pięciolekowy schemat jest standardową chemioterapią w ESFT składającą się z winkrystyny, doksorubicyny, cyklofosfamidu (VDC) przez 2 dni, a następnie ifosfamid i etopozyd (IE) podawany w ciągu 5 dni. Te dwie kombinacje (VDC i IE) są podawane na przemian raz na trzy tygodnie.

Przedmiotem badań była także intensyfikacja chemioterapii oraz ocena wpływu takiego postępowania na wyniki leczenia. Intensyfikacja leczenia oznacza, że zalecane i skuteczne leki podawane są w wyższych dawkach. Amerykańska organizacja zajmująca się leczeniem onkologicznym u dzieci (ang. Children’s Oncology Group) zainicjowała badanie kliniczne oceniające skuteczność schematu pięciolekowego w wyższych niż dotychczas stosowane dawkach. Wyniki badania wskazują, że intensyfikacja leczenia nie wpływa na poprawę przeżyć chorych, na szczęście też nie spowodowała istotnego klinicznie nasilenia toksyczności (Granowetter 2009). Badanie AEWS0031 prowadzone przez Children’s Oncology Group wykazało, że schemat chemioterapii podawany w rytmie co dwa tygodnie okazał się skuteczniejszy niż schemat prowadzony co trzy tygodnie. Dzięki zwiększeniu gęstości dawek uzyskano poprawę przeżyć wolnych od zdarzeń (4 letnie EFS wynosiło odpowiednio: 76% vs. 65%; p=0.029) oraz przeżyć całkowitych (4 letnie OS wynosiło odpowiednio: 91% vs. 85%; p = 0,026). Intensywny program nie wiązał się ze wzrostem toksyczności. Wyniki tego badania upoważniają do stosowania chemioterapii co dwa tygodnie, przez co uzyskuje się poprawę przeżyć oraz skrócenie czasu leczenia. Inne informacje z tego badania są nadal opracowywane (Womer 2008).

Najbardziej niekorzystnym czynnikiem prognostycznym w ESFT są przerzuty odległe w chwili rozpoznania, które stwierdza się u 15% pacjentów. Pacjenci, u których przerzuty obecne są tylko w płucach rokują lepiej niż ci chorzy, którzy mają przerzuty także w innych miejscach. U pacjentów z przerzutami zastosowanie pięciolekowej chemioterapii jest powszechną praktyka. Jednak, wyniki leczenia są znacznie gorsze niż w grupie bez przerzutów. U chorych z przerzutami odległymi podejmowano także próby stosowania megachemioterapii z autologicznym przeszczepem komórek macierzystych. Głównymi lekami stosowanymi w megachemioterapii są melfalan i busulfan, także z uwagi na swoją potwierdzoną aktywność w zaawansowanych ESFT. W Wielkiej Brytanii, prowadzono badanie kliniczne z zastosowaniem mega chemioterapii u chorych z rozsianym ESFT. Uzyskano 5 letnie przeżycie całkowite na poziomie 38% (McTiernana 2006). Podobnie obiecujące wyniki zaprezentowali badacze innego badania europejskiego Euro-EWING 99. Tutaj pacjenci w stadium IV po zastosowaniu megachemioterapii uzyskali 3 letnie przeżycie wolne od zdarzeń na poziomie 27%, a 3 letnie przeżycie całkowite równe 34% (Ladenstein 2010).Co więcej pacjenci po megachemioterapii z autologicznym przeszczepem komórek szpiku uzyskali w 57% całkowitą remisję, a 25% chorych częściową odpowiedź kliniczną. Badania powyższe potwierdziły niekorzystne znaczenie rokownicze obecności przerzutów odległych w chwili diagnozy oraz wielkości guza. Z uwagi na nadal niezadowalające wyniki leczenia chorych z ESFT, konieczne są dalsze badania kliniczne nad ustaleniem optymalnej formy terapii dla chorych na ESFT.

Obecnie uwaga naukowców i klinicystów skoncentrowana jest na nowych, innowacyjnych metodach leczenia pacjentów z ESFT. Badanie kliniczne zainicjowane przez Children’s Oncology Group ocenia skuteczność dodania topotekanu do obowiązującego schematu leczenia chorych z chorobą zlokalizowaną. Toczą się również badania kliniczne oceniające skuteczność kombinacji irynotekanu z temozolomidem w stadium IV zaawansowania ESFT (Wagner 2007, Casey 2009).

Prowadzi się także próby zastosowania leków ukierunkowanych molekularnie, które blokują istotną klinicznie cząsteczkę nowotworu hamując jego rozwój. Takie leki są mniej toksyczne niż klastyczna chemioterapia i należą do nich m.in.: przeciwciało skierowane przeciwko receptorowi dla insulinopodobnego czynnika wzrostu typu 1 (IGFR-1) (Olmos 2010; Toretsky 2010). Niektóre z nowych metod leczenia oraz szczegółowe informacje na temat protokołów chemioterapii zostaną omówione w ostatniej części tego artykułu.

Jakie Są Skutki Uboczne Chemioterapii Stosowanej w ESFT?

Konwencjonalna chemioterapia stosowana wleczeniu ma istotne klinicznie objawy uboczne (toksyczności). Poprawę jakości życia chorych na ESFT i ich rodzin można uzyskać dzięki zastosowaniu leczenia wspomagającego, czyli właściwej diety, wsparciu psychologicznemu, społecznemu, zawodowemu i fizycznemu. Większość pacjentów poddawanych chemioterapii ma okresowo obniżoną wartość białych krwinek, przez co osłabiony jest układ odpornościowy. Chorzy nie są w stanie skutecznie walczyć z zakażeniami, dlatego konieczne jest włączenie terapia wspomagająca czynnikami wzrostu kolonii granulocytów (G-CSF). Cele tej terapii jest produkcji białych krwinek niezbędnych do walki z infekcjami. W niektórych przypadkach, pomimo zastosowania G-CSF może rozwinąć się zakażenie. U pacjentów poddanych chemioterapii i będących w immunosupresji są to najczęściej zakażenia oportunistyczne. Wymagają one bezzwłocznej antybiotykoterapii. Ilość płytek krwi oraz inne składniki krwi odpowiedzialne za proces krzepnięcia mogą być również obniżone po chemioterapii. Wystąpienie objawów skazy krwotocznej i/lub trombocytopenia (spadek płytek krwi) wymaga przetaczania płytek krwi dostępnych z banku krwi. Niedokrwistość związana ze spadkiem krwinek czerwonych może być leczona przetoczeniem koncentratu krwinek czerwonych oraz podawaniem czynników wzrostu erytrocytów zwanych erytropoetyną (ERYTHROPOETIN). Kolejnym objawem obocznym stosowania chemioterapii jest łysienie (ALOPECIA), które jest procesem odwracalnym po zakończeniu leczenia. Niektóre cytostatyki mogą również powodować nudności i wymioty. Nudności i wymioty mogą być zminimalizowane dzięki zastosowaniu szerokiej gamy leków przeciwwymiotnych. Obserwuje się także objawy uboczne specyficzne dla danej grupy leków. Kontrola oraz ścisła współpraca pomiędzy onkologiem, a pacjentem może pomóc wcześniej zidentyfikować i skuteczniej leczyć objawy niepożądane.

Jakie Są Metody Postępowania z Ogniskiem Pierwotnym (Guzem) ESFT?

ESFT jest wrażliwy na radioterapię, historycznie była to najważniejsza metoda leczenia ogniska pierwotnego (Indelicato 2008).

Radioterapia stosowana na ognisko pierwotne jest podawana w dawce 45-50 Gy przez 5 tygodni.

Jednak, z radioterapią związane są następujące objawy niepożądane: stan zapalny i obrzęk okolicy miejsca napromienianego, sztywność stawów i nowotwory wtórne. Nowotwory wtórne rozwijają się w późniejszym okresie życia i dotyczą poniżej 5% chorych (Kuttesch 1996). W celu uzyskania lokalnej kontroli choroby i zminimalizowania ubocznych skutków promieniowania, do leczenia wprowadzono leczenie operacyjne. Niekiedy guz może być na tyle dużych rozmiarów lub położony w taki sposób, że operacja nie jest możliwa. W takich przypadkach, chemioterapia z wyłączną radioterapią jest w metodą z wyboru (La 2008).

Jakie Znaczenie Ma Chirurgia w ESFT?

Leczenie chirurgiczne chorych na ESFT jest skomplikowane w wymaga dużego doświadczenia (Ryc. 5 i 6). (Alman 1995; Gebhardt 1991, Hornicek 1998; Musculo 2000; Clohisy 1994; O'Connor 1996; Weiner 1996, a Randall 2000).

Decyzja o rozległości zabiegu operacyjnego uzależniona jest od wielkości guza i jego stosunku do tkanek otaczających. Celem każdej operacji jest całkowite usunięcie guza z marginesem zdrowej tkanki (Sluga 2001). Leczenie oszczędzające kończynę staje się obowiązującym standardem postępowania, także dzięki rozwojowi technik obrazowania. Operacyjne leczenie oszczędzające razem z chemioterapią pozwoliło kontrolować chorobę na poziomie porównywalnym z amputacjami połączonymi z chemioterapią. Obecnie, amputacje wykonuje się sporadycznie i dotyczy to sytuacji, kiedy istnieje ryzyko nieradykalnego zabiegu operacyjnego skutkującego wznową miejscową.

Ryc. 5: Proteza miednicy oraz obraz radiologiczny miednicy chorego zawierającej guz.

Ryc. 5: Proteza miednicy oraz obraz radiologiczny miednicy chorego...

Operacyjne leczenie oszczędzające jest zawiązane z rekonstrukcją ubytku powstałego po usuniętym guzie. W zależności od lokalizacji guza należy dostosować elementy protezy do pierwotnego układu mięśniowo-szkieletowy. Jest to niejednokrotnie dużym wyzwaniem, zwłaszcza przy zabiegach w zakresie miednicy czy głównych stawów. Na szczęście ESFT rzadko lokalizuje się w zakresie kości kręgosłupa, żeber, rąk i stóp, choć ma potencjał rozwijania się w każdej części ciała.

Jakie Są Techniki Rekonstrukcyjne Po Usunięciu Guza ESFT?

Najbardziej powszechnym sposobem rekonstrukcji ubytku tkanek po usunięciu guza są: przeszczepy kostne (autogeniczne – od pacjenta lub allogeniczne – z banku kostnego) i/lub endoprotezy (metalowe elementy poszczególnych części ciała). Decyzja o zastosowaniu konkretnej techniki operacyjnej uzależniona jest od lokalizacji guza, wieku pacjenta i rodzaju leczenia uzupełniającego. Zabiegi rekonstrukcyjne to także przeszczepianie unaczynionych przeszczepów kostnych (np. strzałkowych). Wszystkie trzy opcje mają swoje wady i zalety.

Ryc. 6: Obraz miednicy po zabiegu operacyjnym usunięcia ESFT.

Ryc. 6: Obraz miednicy po zabiegu operacyjnym usunięcia ESFT....

Przeszczepy i endoprotezy powinny by zarezerwowane przede wszystkim dla pacjentów powyżej 8 roku życia. Autoprzeszczepy miednicy bez unaczynienia stosowane są rzadko, głównie u małych dzieci. Zaletą ich jest uzyskanie dobrego zrostu, jednak możliwe jest także odrzucenie przeszczepu. Unaczynione autoprzeszczepy (np.: strzałkowy) są bardzo skuteczne, tym bardziej że z czasem mogą się przebudować i dostosować do sił wywieranych na kość w miejscu przeszczepu (Chen 2007; Hubert 2010). W przypadku unaczynionych autoprzeszczepów również istnieje ryzyko odrzucenia.

Zaletą przeszczepów allograficzne jest to, że przy uzyskaniu zadowalającego zrostu są wytrzymałe i nie wiążą się z ryzykiem odrzucenia. Główną wadą jest jednak trudność w uzyskaniu zrostu, co wiąże się z wysokim prawdopodobieństwem złamań miejsca zespolenia. Przeszczepy kostno-stawowego są nową metodą postępowania (Clohisy 1994; Hornicek 1998; Muscolo 2000). W ten sposób można zabezpieczyć większość stawów, jednak ich trwałość jest różna w zależności od lokalizacji zespolenia. Guzy położone w części centralnej kości można zrekonstruować bez konieczności interwencji w najbliższy staw. Ważne jest, że miejsce połączenia kości chorego z przeszczepem musi być ocenione mikroskopowo pod kątem czystości onkologicznej, tzn. czy jest wolne od utkania nowotworowego. Jest to badanie śródoperacyjne.

Nawet przy implantacji znacznych fragmentów przeszczepów kostnych można uzyskać zadowalające wyniki czynnościowe. Dotyczy to co najmniej 60-70% chorych. Istotne znaczenie ma lokalizacja guza i zakres resekcji (Cummings 2010).

Sztuczne metalowe części ciała (endoprotezy) zapewniają stabilną odbudowę ubytku kostnego. Protezy onkologiczne są znacznie większe i bardziej złożone, niż standardowo używane protezy ortopedyczne. Początkowo, endoprotezy były mocowane do kości za pomocą akrylowego cementu kostnego (polimetakrylanu), jednak nowsze techniki rekonstrukcyjne umożliwiają mocowanie endoprotez bez konieczności cementowania. Endoprotezy są wykonane z kobaltu, chromu, stali lub tytanu.

Zastosowanie endoprotez u dzieci wymagało dostosowania ich do wzrastającego kośćca. Zatem zostały wprowadzone elementy wydłużalne, dzięki którym można regulować długość operowanej kończyny. Badania pokazują, że endoprotezy wydłużalne w większości przypadków (85%) funkcjonują prawidłowo nawet po 5 lat od implantacji (Grimer 2000; Ritschl 1992; Schiller 1995; Schindler 1998). Na rynku dostępne są endoprotezy rosnące z rożnymi rozwiązaniami wydłużania (mechaniczne, elektromagnetyczne, elektryczne). Dzięki zastosowaniu takich rozwiązań można uniknąć kolejnych reoperacji związanych z wydłużaniem kości na długość.

Obecnie najnowsze, bezcementowe endoprotezy zawierają porowate systemy wrastania umożliwiające lepsze zespolenie z tkanką chorego. Co więcej, dostępne są również rozwiązania, dzięki którym unika się długich, śródrdzeniowych trzpieni osłabiających zdrowy fragment kości chorego.

Czy Są Jakieś Inne Operacyjne Dostępne Dla Chorych Na ESFT – Inne Niż Przeszczepy Kostne Czy Implanty Metalowe?

W wybranych przypadkach, stosowano zespolenia podudzie z udem, tak aby stopa stanowiła „staw kolanowy". Takie operacje nazywane są plastyką rotacyjną. Plastyka rotacyjna zastępuje staw kolanowy stawem skokowym obróconym wzdłuż jego osi podłużnej o 180 stopni. Plastyka rotacyjna jest porównywalna z innymi formami rekonstrukcji w kwestii zachowania funkcji chodzenia, była często stosowane u dzieci poniżej 8 roku życia w czasach kiedy jeszcze nie stosowano endoprotez rosnących (McClenaghan 1990).

Inną opcją rekonstrukcji jest artrodeza. Metoda ta polega na połączeniu dwóch kości – znajdującej się powyżej z tą poniżej stawu (np. kości udowej i piszczelowej). W ten sposób zyskuje się zrost obu kości, które następnie wspólnie wzrastają. Zaletą artrodez jest trwałość i wytrzymałość połączenia oraz możliwość wzrostu na długość. Jednak w wyniku artrodezy staw jest nieruchomy. W związku z rozwojem metod rekonstrukcyjnych i endoprotezo plastyki, artrodezy są stosowane coraz rzadziej.

Jakie Są Efekty Uboczne Chirurgii w ESFT?

Chirurgia, podobnie jak chemioterapia wiąże się również z potencjalnymi efektami ubocznymi. Jednym z nich są zakażenia, które dotyczą 10-15% przeszczepów kostnych (Mankin 1996; Alman 1995; i Hornicek 1998). Ponadto, po przeszczepieniu kości czasem nie uzyskuje się zrostu. W przypadku przeszczepów allogenicznych występuje to w 10-25% przypadków (Gebhardt 1991; Mankin 1996). Znaczne przeszczepy kostne wiążą się z ryzykiem złamania (około 20% przypadków). Złamania można zabezpieczyć standardowo poprzez unieruchomienie lub poprzez usunięcie implantu i jego wymianę. Z powodu powyższych powikłań konieczne są reoperacje, usunięcia przeszczepów i ponowne rekonstrukcje. Powikłania częściej dotyczą chorych poddawanych chemioterapii.

Ważnym powikłaniem endoprotez jest ich poluzowanie lub/i zakażenia. Prawdopodobieństwo 5-letniego przeżycie endoprotez waha się od 50-90% w zależności od lokalizacji ich implantacji oraz jej wielkości. Mechanizmy służące do wydłużania endoprotez rosnących mogą również ulec uszkodzeniu (Ward 1996; Finn 1997; Eckardt 1993; Schiller 1995 i Schindler 1998 ). Ryzyko jest tym większe im implantacja protezy miała miejsce w młodszym wieku. Podobnie jak w przypadku przeszczepów kostnych, także w przypadku endoprotez poważnym powikłaniem są infekcje. Infekcje dotyczą od 0-35% chorych po endoprotezoplastyce (Grimer 2000; Wirganowicz 1999; Malawer 1995; Ritschl 1992; i Ward 1997).

Wadą plastyki rotacyjnej jest nieakceptowany społecznie widok zespolenia i właśnie z tego powodu w Stanach Zjednoczonych tego typu zabiegi nie są wykonywane. Chorzy kwalifikowani do plastyki rotacyjnej wraz z ich rodzinami muszą przejść przed zabiegiem odpowiednie przygotowanie (polegające np. na przeglądania zdjęć pacjentów, którzy przeszli tę procedurę).

Wadą artrodezy jest stałe unieruchomienie w stawie powodujące brak ruchu. Jest ono lepiej tolerowane w przypadku stawu ramiennego niż stawów kończyn dolnych (Alman 1995; Cheng 1991 i Kneisl 1995).

Jakie Są Wskazania Do Wykonania Amputacji Kończyny w ESFT?

Współcześnie stosowane techniki rekonstrukcyjne i zabiegi oszczędzające kończynę pozwalają uzyskać wyleczenie z nowotworu na podobnym poziomie, co wykonanie amputacji kończyny. (Rougraff 1994) z tą różnicą, że amputacja wyklucza ryzyko wznowy miejscowej. Wyjątkiem są sytuacje, gdy linia cięcia przebiega poniżej tzw. przerzutów skaczących, które mogą nie być niezauważone przed amputacją (Enneking 1975). Na szczęście, dzięki nowoczesnym technikom obrazowania takie sytuacje należą do rzadkości, ponieważ pozwalają dokładne zaplanować zakres zabiegu.

Czasami guz nacieka nerwy, tętnice i żyły nazywane pęczkiem naczyniowo-nerwowym, przez co utrudnione jest radykalne usunięcie guza. Leczenie oszczędzające w takich sytuacjach może być ryzykowne i powinno być prowadzone wyłącznie przez doświadczonego chirurga onkologa/ortopedę. Problematyczną grupę stanowią również chorzy, u których doszło do złamania patologicznego zajętej nowotworowo kości. W tej grupie chorych możliwe są zabiegi oszczędzające ale należy pamiętać o wysokim ryzyku wznowy miejscowej (Bramer 2007).

Przed podjęciem ostatecznej decyzji o rodzaju zabiegu, należy wziąć pod uwagę wiek pacjenta, lokalizację guza, obecności lub brak złamania patologicznego oraz wolę chorego i jego rodziny Jeżeli pacjent jest zdyskwalifikowany z leczenia oszczędzającego i wymaga wykonania amputacji, ważnym elementem jest udzielenie wsparcie psychologicznego choremu oraz jego rodzinie. Z uwagi na fakt, że ESFT jest wrażliwy na radioterapię, zawsze w takich sytuacjach należy rozważyć radykalne napromienianie.

U chorych poddanych amputacji jest niezadowalające zachowanie funkcji kończyny Ważne jest dołożenie wszelkich starań, aby zaoszczędzić kończynę kosztem skomplikowanych zbiegów rekonstrukcyjnych z plastyką naczyń krwionośnych i/ lub nerwów włącznie. Sukcesem jest zaoszczędzenie nawet ograniczonej funkcji ręki i nadgarstka. Jednakże, w przypadku braku możliwości uzyskania odpowiedniego marginesu zdrowych tkanek, konieczna jest amputacja.

Jeśli chodzi o kończynę dolną, w niektórych sytuacjach klinicznych konieczne jest wykonanie hemipelwektomii zewnętrznej. Wynik funkcjonalny po tego rodzaju zabiegach jest również niezadowalający z uwagi na ograniczone możliwości zaprotezowania. W przypadku guzów o lokalizacji powyżej bliższej części piszczeli preferowane są zabiegi oszczędzające, natomiast w przypadku konieczności amputacji kończyny tutaj wynik funkcjonalny jest do zaakceptowania. Guzy w zakresie stopy i kostki są na ogół wskazaniem do amputacji poniżej kolana.

W badaniu oceniającym psychospołeczne aspekty zabiegów chirurgicznych w nowotworach okazało się, że po zabiegach oszczędzających pacjenci częściej zgłaszali dolegliwości fizyczne natomiast po amputacjach wykazywali tendencję do niższej samooceny i izolacji społecznej.

Na Czym Polega Postęp Wiedzy w ESFT?

Przeżycie pacjentów z ESFT znacząco poprawiło się wraz z zastosowaniem chemioterapii, radioterapii oraz nowych technik chirurgicznych. Jednak wyniki leczenia pacjentów z chorobą w stadium rozsiewu są nadal niezadowalające. Naukowcy i klinicyści koncentrują się nad wynalezieniem nowych, skuteczniejszych metod postępowania. Nowe opcje terapeutyczne oceniane są w ramach badań klinicznych fazy 1, 2 i 3. Niektóre z bardziej obiecujących badań omówiono poniżej.

Szlak Molekularny ESFT

Naukowcy zajmujący się ESFT koncentrują się na badaniach molekularnych, dzięki temu udowodniono istotną rolę translokacji t(11; 22) w ESFT obecnej w 80-90% przypadków (Lessnick 2002). W Huntsman Cancer Institute, badanie szlaku molekularnego ESFT i białka fuzyjnego EWS-FLI przyczyniło się do odkrycia powtarzających się sekwencji DNA o nazwie mikrosatelit. Biorą one istotny udział w szlaku ESFT (Gangwal 2008). Następnie udało się zidentyfikować białko o nazwie GSTM4, które wśród pacjentów opornych na chemioterapię jest na wyższym poziomie niż u chorych z ESFT chemiowrażliwym (Luo 2009). Identyfikacja pacjentów, którzy odnoszą korzyść z chemioterapii pozwoli w przyszłości indywidualizować leczenie. Identyfikacja GSTM4 to krok na przód w produkcji leków blokujących to białko, aby w ten sposób doprowadzić do zahamowania rozwoju ESFT. Inną, ważną cząsteczką szlaku molekularnego ESFT jest białko o nazwie NR0B1, które także może być punktem uchwytu leków ukierunkowanych molekularnie (Kinsey 2006; Kinsey 2009).

Dr Jeffrey Toretsky i wsp. z Uniwersytetu Georgetown opracowali inne nowatorskie podejście do szlaku molekularnego ESFT. Badacze wykazali, że białko EWS-FLI wiąże się z cząsteczką o nazwie helikaza RNA typ A regulująca transkrypcją DNA (Toretsky 2006). Ostatnio zidentyfikowano także cząsteczkę zwaną YK-4-279, która zaburza wiązanie EWS-FLI z helikazą RNA A. Dzięki YK-4-279 dochodziło do zahamowania rozwoju komórek ESFT w badaniach in vitro oraz na modelach zwierzęcych.

Inhibitory RNA

Sekwencjonowanie genomu umożliwia tzw.: " terapię  antysensoryczną". Jest  to obiecująca metoda terapeutyczna pomocna w diagnostyce i leczeniu ESFT. Antysensy skierowane przeciwko translokacji  ESFT powoduję zahamowanie rozwoju nowotworu zarówno in vitro jak i na modelach zwierzęcych (Ouchida 1995; Kovar 1996; Tanaka 1997; Lambert 2000). Oligonukleotydowe antysensy hamują działanie cząstek takich jak receptor dla insulinopodobnego czynnika wzrostu typu 1 (ang. insulin-like growth factor 1, IGF-1), co również może być opcją terapeutyczną przeciwko ESFT (Scotlandi 2002). Jednak te badania są obecnie na wczesnym etapie zaawansowania, zatem wprowadzenie ich do praktyki klinicznej wzmaga czasu.

Wyzwaniem terapii "anty-sensorycznej " jest m.in. znalezienie drogi dostarczenia cząsteczek w miejsce ich aktywności. W 2005 roku, Triche i wsp. opisali niewirusowy system dostarczania inhibitorów RNA skierowanych przeciwko kompleksowi EWS-FLI (Hu-Lieskovan 2005). Technologie związane z inhibitorami RNA są również wykorzystywane do badań nad poznawaniem szlaku molekularnego ESTF. Dzięki nim zidentyfikowano receptor dla insulinopodobnego czynnika wzrostu wiążący białko 3 (Prieur 2004), GSTM4 (Luo 2009) oraz cyklinę D1 (Sanchez 2008) - cząsteczki wpływają na białko fuzyjne EWS-FLI i szlak molekularny ESFT.

Immunoterapia

Przeciwciała skierowane przeciwko receptorowi IGF-1 są również obiecującymi czynnikami terapeutycznymi w zaawansowanych ESFT (Manara 2007) . Wyniki badania klinicznego 1 fazy z zastosowaniem Figitumumabu, czyli przeciwciała przeciwko IGF-R1 wskazują, że 2 spośród 16 pacjentów z ESFT uzyskało częściową odpowiedź, natomiast u kolejnych 8 chorych stwierdzono stabilizację choroby trwającą co najmniej cztery miesiące (Olmos 2010). Leki z tej grupy są intensywnie badane ze względu na obiecujące wyniki dotychczas prowadzonych badań.

CD99 jest kolejną cząsteczką istotna w immunoterapii ESFT. CD99 jest obecna na większości komórek ESFT. Ostatnio wykazano, że CD99 odgrywa rolę w zapobieganiu różnicowania i dojrzewania komórek mięsaka Ewinga (Rocchi 2010). Po obiecujących wynikach badań przedklinicznych, planowane jest rozpoczęcie badań klinicznych blokujących CD99.

Nowe Możliwości Chemioterapii

Programowana śmierć komórki, czyli apoptoza odbywa się za pośrednictwem ligandu związanego z czynnikiem martwicy nowotworów indukującego apoptozę (ang. tumor necrosis factor-related apoptosis inducing ligand ligand (TRAIL)). W badaniach przedklinicznych na modelach zwierzęcych wykazano przeciwnowotworową skuteczność TRAIL (Picarda 2010). TRAIL, jak i inne cząsteczki stanowią przedmiot badań klinicznych, które w przyszłości mogą stać się efektywną terapią przeciwnowotworową. W badaniach in vitro, ekspresja tego białka prowadziła do śmierci komórek mięsaka Ewinga. Białko TRAIL jest zatem obiecującym czynnikiem przyszłych terapii ukierunkowanych molekularnie (Mitsiades 2001 i Van Valen 2000).

Napisana w 2011
Przetłumaczone w 2012

By R. Lor Randall, MD, FACS
Director, Sarcoma Services
The L.B. & Olive S. Young Endowed Chair for Cancer Research Chief, SARC Lab
Huntsman Cancer Institute & Primary Children’s Medical Center, University of Utah

George T. Calvert MD
Orthopaedic Oncology Fellow, Huntsman Cancer Institute & Primary Children’s Medical Center,
University of Utah

Holly L. Spraker, MD
Attending Pediatric Oncologist, Primary Children’s Medical Center, University of Utah

Stephen L. Lessnick MD, PhD
John and Karen Huntsman Presidential Professor in Cancer Research
Attending Pediatric Oncologist
Huntsman Cancer Institute & Primary Children’s Medical Center, University of Utah

• Tłumaczenie na j. polski:
dr n. med. Iwona Ługowska
dr hab. n. med. Piotr Rutkowski

Piśmiennictwo

Tło historyczne i informacje ogólne
Aurias A, Rimbaut C, Buffe D, Zucker JM, Mazabraud A. Translocation involving chromosome 22 in Ewing's sarcoma. A cytogenetic study of four fresh tumors. Cancer Genet Cytogenet. 1984 May;12(1):21-5.

Balamuth NJ, Womer RB. Ewing’s Sarcoma. Lancet Oncol. 2010; 11:184-92. Burchill SA. Ewing's sarcoma: diagnostic, prognostic, and therapeutic implications of molecular abnormalities. J Clin Pathol. 2003 Feb;56(2):96-102.

Delattre O, Zucman J, Plougastel B, Desmaze C, Melot T, Peter M, Kovar H, Joubert I, de Jong P, Rouleau G, et al. Gene fusion with an ETS DNA-binding domain caused by chromosome translocation in human tumours. Nature. 1992 Sep 10;359(6391):162-5.

Ewing J: Diffuse endothelioma of bone, Proc NY Pathol Soc 1921;21:17.

Lessnick SL, Dei Tos AP, Sorensen PH, Dileo P, Baker LH, Ferrari S, Hall KS. Small round cell sarcomas. Semin Oncol. 2009 Aug;36(4):338-46. Review.

Ludwig JA. Ewing sarcoma: historical perspectives, current state-of-the-art, and opportunities for targeted therapy in the future. Curr Opin Oncol. 2008 Jul;20(4):412-8. Review

Maheshwari AV, Cheng EY. Ewing sarcoma family of tumors. J Am Acad Orthop Surg. 2010 Feb;18(2):94-107. Review.

May WA, Gishizky ML, Lessnick SL, Lunsford LB, Lewis BC, Delattre O, Zucman J, Thomas G, Denny CT  Ewing sarcoma 11;22 translocation produces a chimeric transcription factor that requires the DNA-binding domain encoded by FLI1 for transformation. Proc Natl Acad Sci U S A. 1993 Jun 15;90(12):5752-6.

May WA, Lessnick SL, Braun BS, Klemsz M, Lewis BC, Lunsford LB, Hromas R, Denny CT. The Ewing's sarcoma EWS/FLI-1 fusion gene encodes a more potent transcriptional activator and is a more powerful transforming gene than FLI-1. Mol Cell Biol. 1993 Dec;13(12):7393-8.

Whang-Peng J, Triche TJ, Knutsen T, Miser J, Douglass EC, Israel MA. Chromosome translocation in peripheral neuroepithelioma. N Engl J Med. 1984 Aug 30;311(9):584-5

Informacje dotyczące nauk podstawowych
Aryee DN, Kreppel M, Bachmaier R, Uren A, Muehlbacher K, Wagner S, Breiteneder H, Ban J, Toretsky JA, Kovar H. Single-chain antibodies to the EWS NH(2) terminus structurally discriminate between intact and chimeric EWS in Ewing's sarcoma and interfere with the transcriptional activity of EWS in vivo. Cancer Res. 2006 Oct 15;66(20):9862-9.

Erkizan HV, Kong Y, Merchant M, Schlottmann S, Barber-Rotenberg JS, Yuan L, Abaan OD, Chou TH, Dakshanamurthy S, Brown ML, Uren A, Toretsky JA. A small molecule blocking oncogenic protein EWS-FLI1 interaction with RNA helicase A inhibits growth of Ewing's sarcoma. Nat Med. 2009 Jul;15(7):750-6. Epub 2009 Jul 5

Gangwal K, Lessnick SL. Microsatellites are EWS/FLI response elements: genomic "junk" is EWS/FLI's treasure. Cell Cycle. 2008 Oct;7(20):3127-32. Epub 2008 Oct 2.

Gangwal K, Sankar S, Hollenhorst PC, Kinsey M, Haroldsen SC, Shah AA, Boucher KM, Watkins WS, Jorde LB, Graves BJ, Lessnick SL. Microsatellites as EWS/FLI response elements in Ewing's sarcoma. Proc Natl Acad Sci U S A. 2008 Jul 22;105(29):10149-54. Epub 2008 Jul 14.

Hahm KB, Cho K, Lee C, Im YH, Chang J, Choi SG, Sorensen PH, Thiele CJ, Kim SJ. Repression of the gene encoding the TGF-beta type II receptor is a major target of the EWS-FLI1 oncoprotein. Nat Genet. 1999 Oct;23(2):222-7.

Hu-Lieskovan S, Heidel JD, Bartlett DW, Davis ME, Triche TJ. Sequence-specific knockdown of EWS-FLI1 by targeted, nonviral delivery of small interfering RNA inhibits tumor growth in a murine model of metastatic Ewing's sarcoma. Cancer Res. 2005 Oct 1;65(19):8984-92.

Kinsey M, Smith R, Iyer AK, McCabe ER, Lessnick SL. EWS/FLI and its downstream target NR0B1 interact directly to modulate transcription and oncogenesis in Ewing's sarcoma. Cancer Res. 2009 Dec 1;69(23):9047-55. Epub 2009 Nov 17.

Kinsey M, Smith R, Lessnick SL. NR0B1 is required for the oncogenic phenotype mediated by EWS/FLI in Ewing's sarcoma. Mol Cancer Res. 2006 Nov;4(11):851-9.

Kovar H, Aryee DN, Jug G, Henockl C, Schemper M, Delattre O, Thomas G, Gadner H. EWS/FLI-1 antagonists induce growth inhibition of Ewing tumor cells in vitro. Cell Growth Differ. 1996 Apr;7(4):429-37

Lambert G, Bertrand JR, Fattal E, Subra F, Pinto-Alphandary H, Malvy C, Auclair C, Couvreur P. EWS fli-1 antisense nanocapsules inhibits ewing sarcoma-related tumor in mice. Biochem Biophys Res Commun. 2000 Dec 20;279(2):401-6.

Landuzzi L, De Giovanni C, Nicoletti G, Rossi I, Ricci C, Astolfi A, Scopece L, Scotlandi K, Serra M, Bagnara GP, Nanni P, Lollini PL..The metastatic ability of Ewing's sarcoma cells is modulated by stem cell factor and by its receptor c-kit. Am J Pathol. 2000 Dec;157(6):2123-31.

Lessnick SL, Dacwag CS, Golub TR. The Ewing's sarcoma oncoprotein EWS/FLI induces a p53-dependent growth arrest in primary human fibroblasts. Cancer Cell. 2002 May;1(4):393-401.

Luo W, Gangwal K, Sankar S, Boucher KM, Thomas D, Lessnick SL. GSTM4 is a microsatellite-containing EWS/FLI target involved in Ewing's sarcoma oncogenesis and therapeutic resistance. Oncogene. 2009 Nov 19;28(46):4126-32. Epub 2009 Aug 31.

Manara MC, Landuzzi L, Nanni P, Nicoletti G, Zambelli D, Lollini PL, Nanni C, Hofmann F, García-Echeverría C, Picci P, Scotlandi K. Preclinical in vivo study of new insulin-like growth factor-I receptor--specific inhibitor in Ewing's sarcoma. Clin Cancer Res. 2007 Feb 15;13(4):1322-30.

Mitsiades N, Poulaki V, Mitsiades C, Tsokos M. Ewing's sarcoma family tumors are sensitive to tumor necrosis factor-related apoptosis-inducing ligand and express death receptor 4 and death receptor 5. Cancer Res. 2001 Mar 15;61(6):2704-12.

Obata K, Hiraga H, Nojima T, Yoshida MC, Abe S.Molecular characterization of the genomic breakpoint junction in a t(11;22) translocation in Ewing sarcoma. Genes Chromosomes Cancer. 1999 May;25(1):6-15

Olmos D, Postel-Vinay S, Molife LR, Okuno SH, Schuetze SM, Paccagnella ML, Batzel GN, Yin D, Pritchard-Jones K, Judson I, Worden FP, Gualberto A, Scurr M, de Bono JS, Haluska P. Safety, pharmacokinetics, and preliminary activity of the anti-IGF-1R antibody figitumumab (CP-751,871) in patients with sarcoma and Ewing's sarcoma: a phase 1 expansion cohort study. Lancet Oncol. 2010 Feb;11(2):129-35.

Ouchida M, Ohno T, Fujimura Y, Rao VN, Reddy ES. Loss of tumorigenicity of Ewing's sarcoma cells expressing antisense RNA to EWS-fusion transcripts. Oncogene. 1995 Sep 21;11(6):1049-54.

Picarda G, Lamoureux F, Geffroy L, Delepine P, Montier T, Laud K, Tirode F, Delattre O, Heymann D, Rédini F. Preclinical evidence that use of TRAIL in Ewing's sarcoma and osteosarcoma therapy inhibits tumor growth, prevents osteolysis, and increases animal survival. Clin Cancer Res. 2010 Apr 15;16(8):2363-74. Epub 2010 Apr 6.

Prieur A, Tirode F, Cohen P, Delattre O. EWS/FLI-1 silencing and gene profiling of Ewing cells reveal downstream oncogenic pathways and a crucial role for repression of insulin-like growth factor binding protein 3. Mol Cell Biol. 2004 Aug;24(16):7275-83.

Randall RL, Lessnick SL, Jones KB, Gouw LG, Cummings JE, Cannon-Albright L, Schiffman JD. Is There a Predisposition Gene for Ewing's Sarcoma? J Oncol. 2010;2010:397632. Epub 2010 Mar 15.

Ricotti E, Fagioli F, Garelli E, Linari C, Crescenzio N, Horenstein AL, Pistamiglio P, Vai S, Berger M, di Montezemolo LC, Madon E, Basso G. c-kit is expressed in soft tissue sarcoma of neuroectodermic origin and its ligand prevents apoptosis of neoplastic cells. Blood. 1998 Apr 1;91(7):2397-405.

Rocchi A, Manara MC, Sciandra M, Zambelli D, Nardi F, Nicoletti G, Garofalo C, Meschini S, Astolfi A, Colombo MP, Lessnick SL, Picci P, Scotlandi K. CD99 inhibits neural differentiation of human Ewing sarcoma cells and thereby contributes to oncogenesis. J Clin Invest. 2010 Mar 1;120(3):668-80.

Sanchez G, Bittencourt D, Laud K, Barbier J, Delattre O, Auboeuf D, Dutertre M. Alteration of cyclin D1 transcript elongation by a mutated transcription factor up-regulates the oncogenic D1b splice isoform in cancer. Proc Natl Acad Sci U S A. 2008 Apr 22;105(16):6004-9. Epub 2008 Apr 14.

Scotlandi K, Maini C, Manara MC, Benini S, Serra M, Cerisano V, Strammiello R, Baldini N, Lollini PL, Nanni P, Nicoletti G, Picci P. Effectiveness of insulin-like growth factor I receptor antisense strategy against Ewing's sarcoma cells. Cancer Gene Ther. 2002 Mar;9(3):296-307.

Tanaka K, Iwakuma T, Harimaya K, Sato H, Iwamoto Y. EWS-Fli1 antisense oligodeoxynucleotide inhibits proliferation of human Ewing's sarcoma and primitive neuroectodermal tumor cells. J Clin Invest. 1997 Jan 15;99(2):239-47.

Toomey EC, Schiffman JD, Lessnick SL. Recent advances in the molecular pathogenesis of Ewing's sarcoma. Oncogene. 2010 Jun 14. [Epub ahead of print] Toretsky JA, Erkizan V, Levenson A, Abaan OD, Parvin JD, Cripe TP, Rice AM, Lee SB, Uren A. Oncoprotein EWS-FLI1 activity is enhanced by RNA helicase A. Cancer Res. 2006 Jun 1;66(11):5574-81.

Van Valen F, Fulda S, Truckenbrod B, Eckervogt V, Sonnemann J, Hillmann A, Rodl R, Hoffmann C, Winkelmann W, Schafer L, Dockhorn-Dworniczak B, Wessel T, Boos J, Debatin KM, Jurgens H. Apoptotic responsiveness of the Ewing's sarcoma family of tumours to tumour necrosis factor-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL). Int J Cancer. 2000 Oct 15;88(2):252-9.

Biopsja, metody obrazowania i klasyfikacja stadium zaawansowania
Gerth HU, Juergens KU, Dirksen U, Gerss J, Schober O, Franzius C. Significant benefit of multimodal imaging: PET/CT compared with PET alone in staging and follow-up of patients with Ewing tumors. J Nucl Med. 2007 Dec;48(12):1932-9.

Hawkins DS, Schuetze SM, Butrynski JE, Rajendran JG, Vernon CB, Conrad EU 3rd, Eary JF.  [18F]Fluorodeoxyglucose positron emission tomography predicts outcome for Ewing sarcoma family of tumors. J Clin Oncol. 2005 Dec 1;23(34):8828-34.

Mankin HJ, Mankin CJ, Simon MA.The hazards of the biopsy, revisited. Members of the Musculoskeletal Tumor Society. J Bone Joint Surg Am 1996 May;78(5):656-63. PMID: 8642021

Meyer JS, Nadel HR, Marina N, Womer RB, Brown KL, Eary JF, Gorlick R, Grier HE, Randall RL, Lawlor ER, Lessnick SL, Schomberg PJ, Kailo MD. Imaging guidelines for children with Ewing sarcoma and osteosarcoma: a report from the Children's Oncology Group Bone Tumor Committee. Pediatr Blood Cancer. 2008 Aug;51(2):163-70.

Randall R. L, Bruckner JD, Papenhausen MD, Thurman T, Conrad EU. Errors in Diagnosis and Treatment of Soft Tissue Sarcomas Initially Managed at Non-tertiary Centers. Orthopedics Feb;27(2):209-12, 2004.

Rokowanie
Bacci G, Longhi A, Ferrari S, Mercuri M, Versari M, Bertoni F. Prognostic factors in non-metastatic Ewing's sarcoma tumor of bone: an analysis of 579 patients treated at a single institution with adjuvant or neoadjuvant chemotherapy between 1972 and 1998. Acta Oncol. 2006;45(4):469-75.

Bramer JA, Abudu AA, Grimer RJ, Carter SR, Tillman RM. Do pathological fractures influence survival and local recurrence rate in bony sarcomas? Eur J Cancer. 2007 Sep;43(13):1944-51

Enneking WF, Kagan A: "Skip" metastases in osteosarcoma. Cancer 1975 Dec;36(6):2192-205.

Esiashvili N, Goodman M, Marcus RB Jr. Changes in incidence and survival of Ewing sarcoma patients over the past 3 decades: Surveillance Epidemiology and End Results data. J Pediatr Hematol Oncol. 2008 Jun;30(6):425-30.

Haeusler J, Ranft A, Boelling T, Gosheger G, Braun-Munzinger G, Vieth V, Burdach S, van den Berg H, Juergens H, Dirksen U. The value of local treatment in patients with primary, disseminated, multifocal Ewing sarcoma (PDMES). Cancer. 2010 Jan 15;116(2):443-50.

Le Deley MC, Delattre O, Schaefer KL, Burchill SA, Koehler G, Hogendoorn PC, Lion T, Poremba C, Marandet J, Ballet S, Pierron G, Brownhill SC, Nesslböck M, Ranft A, Dirksen U, Oberlin O, Lewis IJ, Craft AW, Jürgens H, Kovar H. Impact of EWS-ETS fusion type on disease progression in Ewing's sarcoma/peripheral primitive neuroectodermal tumor: prospective results from the cooperative Euro-E.W.I.N.G. 99 trial. J Clin Oncol. 2010 Apr 20;28(12):1982-8.

Rodríguez-Galindo C, Navid F, Liu T, Billups CA, Rao BN, Krasin MJ. Prognostic factors for local and distant control in Ewing sarcoma family of tumors. Ann Oncol. 2008 Apr;19(4):814-20. Epub 2007 Nov 12.

Sluga M et al: The role of surgery and resection margins in the treatment of Ewing's sarcoma. Clin Orthop 2001 Nov; (392:394).

van Doorninck JA, Ji L, Schaub B, Shimada H, Wing MR, Krailo MD, Lessnick SL, Marina N, Triche TJ, Sposto R, Womer RB, Lawlor ER. Current treatment protocols have eliminated the prognostic advantage of type 1 fusions in Ewing sarcoma: a report from the Children's Oncology Group. J Clin Oncol. 2010 Apr 20;28(12):1989-94. Epub 2010 Mar 22.

Yock TI, Krailo M, Fryer CJ, Donaldson SS, Miser JS, Chen Z, Bernstein M, Laurie F, Gebhardt MC, Grier HE, Tarbell NJ; Children's Oncology Group. Local control in pelvic Ewing sarcoma: analysis from INT-0091--a report from the Children's Oncology Group. J Clin Oncol. 2006 Aug 20;24(24):3838-43. Erratum in: J Clin Oncol. 2006 Oct 20;24(30):4947.

Chemioterapia
Bhatia S, Krailo MD, Chen Z, Burden L, Askin FB, Dickman PS, Grier HE, Link MP, Meyers PA, Perlman EJ, Rausen AR, Robison LL, Vietti TJ, Miser JS. Therapy-related myelodysplasia and acute myeloid leukemia after Ewing sarcoma and primitive neuroectodermal tumor of bone: A report from the Children's Oncology Group. Blood. 2007 Jan 1;109(1):46-51. Epub 2006 Sep 19.

Casey DA, Wexler LH, Merchant MS, Chou AJ, Merola PR, Price AP, Meyers PA.
Irinotecan and temozolomide for Ewing sarcoma: the Memorial Sloan-Kettering experience. Pediatr Blood Cancer. 2009 Dec;53(6):1029-34.

DuBois SG, Grier HE. Chemotherapy: The role of ifosfamide and etoposide in Ewing sarcoma. Nat Rev Clin Oncol. 2009 May;6(5):251-3.

DuBois SG, Krailo MD, Lessnick SL, Smith R, Chen Z, Marina N, Grier HE, Stegmaier K; Children's Oncology Group. Phase II study of intermediate-dose cytarabine in patients with relapsed or refractory Ewing sarcoma: a report from the Children's Oncology Group. Pediatr Blood Cancer. 2009 Mar;52(3):324-7.

Ferrari S, Mercuri M, Rosito P, Mancini A, Barbieri E, Longhi A, Rimondini S, Cesari M, Ruggieri P, Di Liddo M, Bacci G.J Localized Ewing tumor of bone: final results of the cooperative Ewing's Sarcoma Study CESS 86.Clin Oncol. 2001 Mar 15;19(6):1818-29.

Ifosfamide and actinomycin-D, added in the induction phase to vincristine, cyclophosphamide and doxorubicin, improve histologic response and prognosis in patients with non metastatic Ewing's sarcoma of the extremity. J Chemother. 1998 Dec;10 (6):484-91.

Granowetter L, Womer R, Devidas M, Krailo M, Wang C, Bernstein M, Marina N, Leavey P, Gebhardt M, Healey J, Shamberger RC, Goorin A, Miser J, Meyer J, Arndt CA, Sailer S, Marcus K, Perlman E, Dickman P, Grier HE. Dose-intensified compared with standard chemotherapy for nonmetastatic Ewing sarcoma family of tumors: a Children's Oncology Group Study. J Clin Oncol. 2009 May 20;27(15):2536-41. Epub 2009 Apr 6.

Grier HE, Krailo MD, Tarbell NJ, Link MP, Fryer CJ, Pritchard DJ, Gebhardt MC, Dickman PS, Perlman EJ, Meyers PA, Donaldson SS, Moore S, Rausen AR, Vietti TJ, Miser JS.
Addition of ifosfamide and etoposide to standard chemotherapy for Ewing's sarcoma and primitive neuroectodermal tumor of bone. N Engl J Med. 2003 Feb 20;348(8):694-701.

Gupta A, Pappo A, Saunder N, Hopyan S, Ferguson P, Wunder J, O'Sullivan B, Catton C, Greenberg M, Blackstein M.  Clinical Outcome of Children and Adults with Localized Ewing Sarcoma - Impact of Chemotherapy Dose and Timing of Local Control. Cancer 2010; 116:3189-94.

Ladenstein R, Potschger U, Le Deley M, Whelan J, Paulussen M, Oberlin O, van de Berg H, Dirksen U, Hjorth L, Michon J, Lewis I, Craft A, Jurgens H. Primary disseminated multifocal Ewing sarcoma:  Results of the Euro-EWING 99 trial. J Clin Oncol 2010; 28:3284-3291.

McTiernan AM, Cassoni AM, Driver D, Michelagnoli MP, Kilby AM, Whelan JS.
Improving Outcomes After Relapse in Ewing's Sarcoma: Analysis of 114 Patients From a Single Institution. Sarcoma. 2006;2006:83548. Epub 2006 Nov 6.

McTiernan A, Driver D, Michelagnoli MP, Kilby AM, Whelan JS. High dose chemotherapy with bone marrow or peripheral stem cell rescue is an effective treatment option for patients with relapsed or progressive Ewing's sarcoma family of tumours. Ann Oncol. 2006 Aug;17(8):1301-5. Epub 2006 Jun 16.

Oberlin O, Habrand JL, Zucker JM, Brunat-Mentigny M, Terrier-Lacombe MJ, Dubousset J, Gentet JC, Schmitt C, Ponvert D, Carrie C, et al. No benefit of ifosfamide in Ewing's sarcoma: a nonrandomized study of the French Society of Pediatric Oncology. J Clin Oncol. 1992 Sep;10(9):1407-12.

Paulussen M, Craft AW, Lewis I, Hackshaw A, Douglas C, Dunst J, Schuck A, Winkelmann W, Köhler G, Poremba C, Zoubek A, Ladenstein R, van den Berg H, Hunold A, Cassoni A, Spooner D, Grimer R, Whelan J, McTiernan A, Jürgens H; European Intergroup Cooperative Ewing's Sarcoma Study-92. Results of the EICESS-92 Study: two randomized trials of Ewing's sarcoma treatment--cyclophosphamide compared with ifosfamide in standard-risk patients and assessment of benefit of etoposide added to standard treatment in high-risk patients. J Clin Oncol. 2008 Sep 20;26(27):4385-93

Rosito P, Mancini AF, Rondelli R, Abate ME, Pession A, Bedei L, Bacci G, Picci P, Mercuri M, Ruggieri P, Frezza G, Campanacci M, Paolucci G. Italian Cooperative Study for the treatment of children and young adults with localized Ewing sarcoma of bone: a preliminary report of 6 years of experience. Cancer. 1999 Aug 1;86(3):421-8

Toretsky J, Gorlick R. IGF-1R targeted treatment of sarcoma. Lancet Oncol 2010; 11:105-106.

Wagner L, McAllister N, Goldsby R, Rausen A, McNall-Knapp R, McCarville B, Albritton K. Temozolomide and irinotecan for treatment of advanced Ewing Sarcoma. Pediatr Blood Cancer 2007; 48:132-139.

Wexler LH, DeLaney TF, Tsokos M, Avila N, Steinberg SM, Weaver-McClure L, Jacobson J, Jarosinski P, Hijazi YM, Balis FM, Horowitz ME. Ifosfamide and etoposide plus vincristine, doxorubicin, and cyclophosphamide for newly diagnosed Ewing's sarcoma family of tumors. Cancer. 1996 Aug 15;78(4):901-11.

Womer R, West D, Krailo M, Dickman P, Pawel B. Chemotherapy intensification by interval compression in localized Ewing sarcoma family tumors(ESTF). Proc Am Soc Clin Oncol. 2008;26:abstr10504.

Radioterapia
Indelicato DJ, Keole SR, Shahlaee AH, Shi W, Morris CG, Marcus RB Jr. Definitive radiotherapy for ewing tumors of extremities and pelvis: long-term disease control, limb function, and treatment toxicity. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2008 Nov 1;72(3):871-7. Epub 2008 May 1.

Kuttesch JF Jr, Wexler LH, Marcus RB, Fairclough D, Weaver-McClure L, White M, Mao L, Delaney TF, Pratt CB, Horowitz ME, Kun LE. Second malignancies after Ewing's sarcoma: radiation dose-dependency of secondary sarcomas. J Clin Oncol. 1996 Oct;14(10):2818-25.

La TH, Meyers PA, Wexler LH, Alektiar KM, Healey JH, Laquaglia MP, Boland PJ, Wolden SL. Radiation therapy for Ewing's sarcoma: results from Memorial Sloan-Kettering in the modern era. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2006 Feb 1;64(2):544-50. Epub 2005 Sep 28.

Chirurgia
Alman BA, De Bari A, Krajbich JI. Massive allografts in the treatment of osteosarcoma and Ewing sarcoma in children and adolescents. J Bone Joint Surg Am 1995. Jan;77(1):54-64.

Chen CM, Disa JJ, Lee HY, Mehrara BJ, Hu QY, Nathan S, Boland P, Healey J, Cordeiro PG.
Reconstruction of extremity long bone defects after sarcoma resection with vascularized fibula flaps: a 10-year review. Plast Reconstr Surg. 2007 Mar;119(3):915-24

Cheng EY, Gebhardt MC. Allograft reconstructions of the shoulder after bone tumor resections. Orthop Clin North Am 1991 Jan;22(1):37-48.

Clohisy DR, Mankin HJ. Osteoarticular allografts for reconstruction after resection of a musculoskeletal tumor in the proximal end of the tibia. J Bone Joint Surg Am 1994 Apr;76(4):549-54.

Cummings J, Villanueva E, Cearley D, Jones KB, Randall RL. Stringent patient selection in bulk allograft reconstructions. Orthopedics. 2010 Feb 1;33(2):86-92.

Dormans JP, Ofluoglu O, Erol B, Moroz L, Davidson RS. Case report: Reconstruction of an intercalary defect with bone transport after resection of Ewing's sarcoma. Clin Orthop Relat Res. 2005 May;(434):258-64

Eckardt JJ, Safran MR, Eilber FR, Rosen G, Kabo JM. Expandable endoprosthetic reconstruction of the skeletally immature after malignant bone tumor resection. Clin Orthop 1993 Dec;(297):188-202.

Finn HA, Simon MA. Limb-salvage surgery in the treatment of osteosarcoma in skeletally immature individuals. Clin Orthop 1991 Jan;(262):108-18.

Gebhardt MC, Flugstad DI, Springfield DS, Mankin HJ. The use of bone allografts for limb salvage in high-grade extremity osteosarcoma. Clin Orthop 1991 Sep;(270):181-96.

Gebhardt MC, Jaffe K, Mankin HJ. Bone allografts for tumors and other reconstructions in children. In: Langlais F, Tomeno, eds. Limb salvage-major reconstructions in oncologic and nontumoral conditions. Berlin: Springer-Verlag, 1991: 561-572.

Grimer RJ, Belthur M, Carter SR, Tillman RM, Cool P.Extendible replacements of the proximal tibia for bone tumours. J Bone Joint Surg Br 2000 Mar;82(2):255-60.

Grimer RJ, Belthur M, Chandrasekar C, Carter SR, Tillman RM. Two-stage revision for infected endoprostheses used in tumor surgery. Clin Orthop Relat Res. 2002 Feb;(395):193-203.

Grimer RJ, Carter SR, Tillman RM, Spooner D, Mangham DC, Kabukcuoglu Y. Osteosarcoma of the pelvis. J Bone Joint Surg Br 1999 Sep;81(5):796-802.

Hornicek FJ Jr, Mnaymneh W, Lackman RD, Exner GU, Malinin TI. Limb salvage with osteoarticular allografts after resection of proximal tibia bone tumors. Clin Orthop 1998 Jul;(352):179-86.

Horowitz SM, Glasser DB, Lane JM, Healey JH: Prosthetic and extremity survivorship after limb salvage for sarcoma. How long do the reconstructions last? Clin Orthop 1993 Aug;(293):280-6.

Hubert DM, Low DW, Serletti JM, Chang B, Dormans JP. Fibula free flap reconstruction of the pelvis in children after limb-sparing internal hemipelvectomy for bone sarcoma.
Plast Reconstr Surg. 2010 Jan;125(1):195-200.

Kneisl JS. Function after amputation, arthrodesis, or arthroplasty for tumors about the shoulder. J South Orthop Assoc 1995 Fall;4(3):228-36.

Lord CF, Gebhardt MC, Tomford WW, Mankin HJ. Infection in bone allografts. Incidence, nature, and treatment. J Bone Joint Surg Am 1988 Mar;70(3):369-76.

Malawer MM, Chou LB. Prosthetic survival and clinical results with use of large-segment replacements in the treatment of high-grade bone sarcomas. J Bone Joint Surg Am 1995 Aug;77(8):1154-65.

Mavrogenis AF, Mastorakos DP, Triantafyllopoulos G, Sakellariou VI, Galanis EC, Papagelopoulos PJ. Total scapulectomy and constrained reverse total shoulder reconstruction for a Ewing's sarcoma. J Surg Oncol. 2009 Dec 1;100(7):611-5.

McClenaghan BA, Krajbich JI, Pirone AM, Koheil R, Longmuir P: Comparative assessment of gait after limb-salvage procedures. J Bone Joint Surg [Am]. 1990 Oct;72(9):1430.

Muscolo DL, Ayerza MA, Aponte-Tinao LA.Survivorship and radiographic analysis of knee osteoarticular allografts. Clin Orthop 2000 Apr;(373):73-9.

O'Connor MI, Sim FH, Chao EY. Limb salvage for neoplasms of the shoulder girdle. Intermediate reconstructive and functional results. J Bone Joint Surg Am 1996 Dec;78(12):1872-88.

Randall RL, Nork SE, James PJ. Aggressive aneurysmal bone cyst of the proximal humerus. A case report. Clin Orthop 2000 Jan;(370):212-8.

Ritschl P, Capanna R, Helwig U, Campanacci M, Kotz R. [KMFTR (Kotz Modular Femur Tibia Reconstruction System) modular tumor endoprosthesis system for the lower extremity] Z Orthop Ihre Grenzgeb 1992 Jul-Aug;130(4):290-3.

Rougraff BT, Simon MA, Kneisl JS, Greenberg DB, Mankin HJ: Limb salvage compared with amputation for osteosarcoma of the distal end of the femur. A long-term oncological, functional, and quality-of-life study. J Bone Joint Surg Am 1994 May;76(5):649-56.

Schiller C, Windhager R, Fellinger EJ, Salzer-Kuntschik M, Kaider A, Kotz R. Extendable tumour endoprostheses for the leg in children. J Bone Joint Surg Br 1995 Jul;77(4):608-14.

Schindler OS, Cannon SR, Briggs TW, Blunn GW, Grimer RJ, Walker PS. Use of extendable total femoral replacements in children with malignant bone tumors. Clin Orthop 1998 Dec;(357):157-70. 

Simon MA. Biopsy. In: Simon MA, Springfield DS, eds. Surgery for bone and soft-tissue tumors. Philadelphia: Lippincott-Raven, 1998; 55-65.

van Kampen M, Grimer RJ, Carter SR, Tillman RM, Abudu A.
Replacement of the hip in children with a tumor in the proximal part of the femur.
J Bone Joint Surg Am. 2008 Apr;90(4):785-95.

Ward WG, Johnston-Jones K, Lowenbraun S, Dorey F, Rosen G, Eckardt JJ. Antibiotic prophylaxis and infection resistance of massive tumor endoprostheses during chemotherapy. J South Orthop Assoc 1997 Fall;6(3):180-5.

Ward WG, Yang R-S, Eckardt JJ. Endoprosthetic bone reconstruction following malignant tumor resection in skeletally immature patients. Orthop Clin North Am 1996 Jul;27(3):493-502.

Weiner SD, Scarborough M, Vander Griend RA.Resection arthrodesis of the knee with an intercalary allograft. J Bone Joint Surg Am 1996 Feb;78(2):185-92.

Wirganowicz PZ, Eckardt JJ, Dorey FJ, Eilber FR, Kabo JM. Etiology and results of tumor endoprosthesis revision surgery in 64 patients. Clin Orthop 1999 Jan;(358):64-74.

 

La información recogida en SarcomaHelp.org es meramente explicativa y no pretende constituir asesoramiento médico y no debe entenderse como sustitutiva de la consulta a un profesional médico cualificado.

 • Ryc. 1: Obraz RTG miednicy 16 letniej dziewczynki, która zgłaszała od kilku miesięcy ból prawego biodra.
  W okolicy powyżej prawego stawu biodrowego można zauważyć zaciemniony obszar wskazujący na nowotworowe niszczenie kości. Ryc. 2-6 przedstawiają obraz radiologiczny charakterystyczny dla ESFT.
 • Ryc. 2: Obraz MRI z widocznym agresywnym nowotworem kości; jasny obszar powyżej prawego stawu biodrowego wskazuje na mięsaka kości.
 • Ryc. 3: Obraz mikroskopowy materiału tkankowego ESFT uzyskanego podczas biopsji guza.
  Ciemnoniebieskie miejsca to wybarwione jądra, które w przypadku ESFT są powiększone i nadaktywne. Jądra zawierają informację genetyczną niezbędną komórce do wzrostu i reprodukcji.
 • Ryc. 4: Odlew miednicy pacjentki, który przygotowany zastał w celu precyzyjnego zaplanowania operacji ogniska pierwotnego.
 • Ryc. 5: Proteza miednicy oraz obraz radiologiczny miednicy chorego zawierającej guz.
 • Ryc. 6: Obraz miednicy po zabiegu operacyjnym usunięcia ESFT. Po prawej stronie implantowana metalowa proteza miednicy.